Ana Tüzük

ADALAR DENİZLE YAŞAM VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1-

Derneğin Adı ve Merkezi

A-) Derneğin Adı: “Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneğidir. Kısa adı (A.D.Y.S.K.)’dir.

B-) : Dernek merkezi İstanbul’dadır.

Dernek Yönetim Kurulu kararı ile Uluslar arası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir. Yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler açabilir, yurt dışında dernek ve/veya üst kuruluş kurabilir. Dernek adresini değiştirebilir. Temsilciliğin adresi yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi ve/veya kişiler tarafından o yerin mülki amirliğine (30) Otuz gün içinde yazılı olarak bildirilir.

C-) Forsu :

D-)Renkleri:

Madde 2-

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Derneğin Amacı : Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, ülke gençlerinin ve dernek üyelerinin sportif faaliyetlerinin geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile Anayasamızın öngördüğü esaslara bağlı ve uygun olarak; su altını ve üstünü seven, üye, sivil toplum kurum ve kuruluşları, duyarlı insanların, tanışma ve görüşmelerini sağlamak, birbirlerini daha yakından tanımasına yardımcı olmak ve böylece karşılıklı dostluk, sosyal, kültürel bağlarını güçlendirmek ve geliştirmek, benzeri değerleri paylaşan ve çıkarlara dayanmayan ilişkiler ile insanları bir araya getirmek, kamuoyunda etkin lobi oluşturmak, üyelerinin kişisel ve toplumsal gelişmelerinde onlara yardımcı olacak bilgi ve yetenekleri arttırmak için gerekli olanakları sağlamak, toplumun fiziki ve sosyal ihtiyaçlarını tanıyıp bu konulara eğilmeye özendirmek, etik standartları, mesleki bir sorumluluk kabul ederek bu mesleki sorumlulukları uygulamak ve geliştirmek, başta Kara, Deniz, sualtı ve su üstü ile sahillerde mevcut ve oluşacak kirliliğin önlenmesine yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak, bunların temizlenmesi, toplumun bilinçlendirilmesi, insanların sürdürülebilir yaşam kalitelerinin korunması ile sürdürülebilir deniz yaşamını, insan hayatını korumak ve geliştirmek ile birlikte kaliteli yaşam için gerekli her türlü spor dalları (su altı ve su üstü sporları, tenis, basketbol vb.) tüm spor branşlarında eğitmen, antrenör, hoca, öğretmen ile topluma fayda yaratmak. Bu amaçla deniz kültürü kavramının kamuoyunda yerleştirilmesine çalışmak, bu yöndeki her türlü faaliyet ve projeyi bizzat doğrudan ya da dolaylı olarak yürütmek,  bu tür çalışmaları teşvik etmek; resmi kuruluşlarla, gerçek ve tüzel kişilerle bu amaçlara hizmet edecek her türlü proje geliştirmek ve yürütmek, koordineli olarak çalışmak, işbirliği yapmak, ilgili konularda danışmanlık veya bilirkişilik sağlamak, deniz kirliliğinin ve bunun sebebinde oluşan ekolojik dengesizliğin ortadan kaldırılmasının önlenmesi ve deniz kültürünün geliştirilmesinde kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik temizlik amaçlı, eylemsel ve bilimsel dalış etkinlikleri düzenlemek ve bunlarla sınırlı olmaksızın resmi kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere Dernek amaçlarına uygun her türlü destek vermek; Ayrıca Türkiye de SCUBA (Aletli Dalış) aktivitesinin tanıtılması, sevdirilmesi, geliştirilmesi için çalışmalarda ve bu husus da gerekli eğitimlerin verilmesi, aktivite düzenlenmesi, her türlü faaliyetlerinde bulunmak.

 • Her türlü deniz, kara, hava aktivitesi ve sporunun yapılması, yaptırılması, sevdirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli eğitim, konferans yapılması vb. , malzeme alımı, satımı, kiralanması,

 • Deniz kültürünün toplumda geliştirilmesi ve deniz kirliliğinin önlenmesine ilişkin toplumun bilinçlendirilmesi adına ilköğretim, ortaöğretim, lise ve üniversitelerle sınırlı olmaksızın her türlü kurum ve kuruluşlara yönelik ve/veya kamuoyuna açık etkinlikler, yarışma, festivaller, şenlikler, konferanslar, paneller, fuar organizasyonları vb düzenlemek;

 • Deniz kirliliğinin önlenmesi ve deniz kültürünün geliştirilmesinde kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik televizyon, radyo programları hazırlamak, süreli veya süresiz yayınlar hazırlayıp bu yayınları kamuya ücretsiz veya ücretli ulaştırmak;

 • Bunlarla sınırlı olmaksızın talep edilmesi durumunda, faaliyetler sonrası yapılacak değerlendirmeler ve raporların kamuya her türlü mecrada ve her türlü surette iletilmesi, temizlik çalışmalarına ilişkin neticeler ve görsellerin sergilenmesi ve bu sayede halkın bilinçlendirilmesi;

 • Sualtı ve su üstü arama kurtarma hizmeti vermek, diğer hizmet veren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, destek vermek, destek almak eğitim programları düzenlemek, düzenlenen eğitim ve gelişim programlarına katılmak;

 • Arama ve kurtarmaya ve yapılacak etkinlikler için katılabilecek gönüllü kişileri saptamak,

 • Bu kişilere gerek teşkilatlanmada ve gerekse arama ve kurtarmaya katılacak kişilere yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yetkili kişilerin aracılığı ile eğitimler vermek, seminerler düzenlemek, düzenli tatbikatlar ile çalışmalar yapmak,

 • İlgi alanı içinde kalan konularda araştırma yapmak, araştırma yaptırmak, konferans, panel, seminer, sempozyum düzenlemek, sergi açmak, burs vermek, kitap, broşür, dergi, bülten ve benzeri yayınları çıkarmak, kredi temin etmektir.

 • Merkez idareleri olarak Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar, Genel Kurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı,

 • Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Dağcılık Federasyonu, Sualtı Federasyonu, Kayak Federasyonu, Telsiz Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu, PTT Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm kamu kuruluşları ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak,

 • Üniversite, Fakülte, Akademi, Yüksekokullar, Spor Kulüpleri, Spor Dernekleri, Turizm Firmaları ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak

 • Taşra Teşkilatlarında Valilikler, Kaymakamlıklar, Jandarma Karakolları, Emniyet Müdürlükleri, Bakanlık Teşkilatları, Hastaneleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak,

 • Başta bu sayılan kurum ve kuruluşlar olmak üzere amaç ve çalışma biçimine uygun konularda özel kuruluşlar, vakıflar ve dernekler ile ilişki kurmak,

 • Tüm bu sayılan kurumlar dışında da ileride amaçlarına uyan tüm kurum ve kuruluşlar ile ilişki kurmaktır.

 • Söz konusu faaliyetlerin finansmanı açısından gönüllüler, dernek üyeleri ve destek vermek isteyen kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak nakdi, maddi ve/veya ayni yardım, destek ve katılımların yukarıda belirtilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi yönünde kullanılması;

 • Çevre ve deniz kültürü ile ilgili faaliyet gösteren her türlü kurum, kuruluş, dernek ve gönüllü oluşumlar ile yukarıda belirtilen faaliyetler çerçevesinde kültürel, bilimsel ve eylemsel işbirliği yapmak;

 • Deniz kirliliği konusundaki sorunları teşhis etmek, envanter çıkartmak, analiz etmek ve çözümlemek için çalışmalar yapmak, bu konuda üniversite ve bilimsel kuruluşlarla işbirliği yapmak;

 • Deniz ve Çevre konularında, konferans, seminer, kurs, sergi ve eğitim gezileri, teşvik edici yarışma ve sportif faaliyetler düzenlemek;

 • Çevre kirliliği, deniz kirliliği, deniz kültürü, su sporları, su aktiviteleri, arama ve kurtarma gibi derneğin çalışmalarını kapsayan konularda dernek üyelerine yönelik bilgilendirme seminerleri, dernek içi gelişim programları düzenlemek, Dernek etkinliklerine özel durumlara ilişkin teorik ve pratik dernek içi eğitimler düzenlemek;

 • Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, ilgili yasal mercilerden izin alınmak ve bildirimde bulunmak kaydı ile:

Ülke yararına yönelik ve derneğin amaçlarına uygun olarak uluslararası faaliyetlerde bulunmak. Bu kapsamda, yabancı ülkelerde deniz kirliliği ve deniz kültürü konusunda faaliyette bulunan ve/veya bu faaliyetleri destekleyen üniversiteler, enstitüler, bilimsel kuruluşlar, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası örgütler, dernekler, vakıflar  ve federasyonları tespit etmek; bunlarla ilişki kurmak; bunlara üye olmak ve yaptıkları çalışmaları, uyguladıkları bilimsel, teknolojik ve sosyal yöntemleri, aldıkları sonuçları incelemek ve öğrenmek ve bunları ülke ve toplum yararına kullanmak; yukarıda belirtilen yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla sınırlı olmaksızın, her türlü yabancı, uluslararası veya diplomatik kurum ve kuruluşlarla projeler başlatmak ve yürütmek, işbirliği yapmak ve/veya bu kurum ve kuruluşlara destek sağlamak,

 • Çevre kirliliğine yol açan, çevreyi tehdit edici faaliyetlerde bulunan ve/veya ilgili mevzuata aykırı hareket eden kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılması ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla yetkili ve yasal mercilere başvuruda bulunmak;

 • Deniz canlıları ile diğer tüm sucul canlıların korunması, sürdürülebilir yaşamın korunması, bu canlıların rahatça üreme, yuvalama, korunma, barınma ve gelecek nesiller için de türlerin yok olmadan, yok olan türlerin de sisteme geri dönüşü için yapay resifler konusunda çalışmalarda bulunmak ve ilgili yasal mercilerden gerekli izni almak kaydı ile canlılar için yapay resiflerin yapılmasını sağlamak. Deniz canlılarının izinsiz avlanmasının önlenmesi, bu konuda gerekli kamu kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunulması, ilgili mevzuata aykırı hareket eden kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılması ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla yetkili ve yasal mercilere başvuruda bulunmak;

 • Derneğin amaçlarına uygun olarak taşınmaz ve taşınır mallar iktisap etmek, kiralamak veya bunları başkalarına kiralamak.

Dernek amacını gerçekleştirebilmek için yürürlükteki mevzuata uygun olarak benzer amaçlı derneklerden, diplomatik kurum ve kuruluşlardan, kamu kurum ve kuruluşlarından, mesleki kuruluşlardan vesair gerçek ve tüzel kişilerden her türlü maddi yardım veya bağış almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak.

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari, sanayi ve sportif işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Dernek faaliyetleri ve ihtiyaçları doğrultusunda deniz, hava, kara araçlarının alınması, satılması veya kiralanması,

11-İhtiyaç durumunda ve gerektiğinde yasal kuruluşlardan borç almak, leasing yapmak suretiyle mal kiralamak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

13-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

14-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

15-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

16-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

17-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

18-Dernek bünyesinde çalışma gruplarının kurulması ve bu çalışma gruplarının faaliyetleri hususunda birey, tüzel, kurum ve kurumlardan yardım kabul etmek.

19-Dernek ihtiyaçları ve bünyesinde bulunan sahibi olduğu taşınır, taşınmaz mallarla, sporcularına sigorta yaptırmak ve/veya sigorta şirketlerinden teklif almak. (Sağlık Sigortası, Hayat Sigortası, Kaza Sigortası, Bireysel Emeklilik, İş Yeri, Ev Sigortası, Kasko ve benzeri tüm sigorta branşlarında)

20-Dernek Başarılı veya maddi olanakları olmayan sporculara eğitimleri süresince burs verebilir. Bursun miktari bütçeye göre Yönetim Kurulunca belirlenir. Ancak bir yıl içinde ödenecek tüm burs miktarı net asgari ücretin 10 katını geçemez.

Derneğin faaliyet alanı

Dernek, sosyal, kültürel ve sportif alanda, yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösterir.

Madde 3-

Derneğin Kuruluşu, Üyeleri, Üye Olma Hakkı ve Üyelik Kabul İşlemleri

A-Kurucular :

Üyeler

Onursal Üye : Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar, derneğe olan sevgi ve bağlılıklarını kanıtlamış kişiler yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

İstanbul Valisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Adalar Kaymakamı, Adalar Belediye Başkanı, Deniz Kuvvetleri ve Donanma Komutanları, Deniz Harp Okulu ve Deniz Lisesi Komutanları Görevleri süresince Derneğin Onursal üyesidirler.

Onursal üyeler ayrı bir sicil defterine kayıt olurlar. Yakınları ile birlikte ödendi vermeksizin tesislerden faydalanırlar. Ancak Genel Kurul seçimlerine katılamazlar.

Üye :

Asil üyenin ölümü halinde eş veya üye olmayan(üye çocuğu olarak asil üye olma hakkını kazanabilen) çocuklarından biri, iki yıl içinde Yönetim Kuruluna başvurması halinde üyeliğe kabul edilir. Mirasçılar arasında uyuşma olmazsa öncelik, sağ kalan eş’indedir.

Asil Üye :

a) Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Adayın iki üye tarafından yazılı olarak yönetim kuruluna tanıtılması gereklidir.

b) Yönetim Kurulu: Adayın fotoğraflı ve yazılı isteğini askıya koyar. Askı süresi 10 gündür. Bu süre içinde aday hakkında, Dernek üyelerinin bir görüş ya da itirazı olursa Yönetim Kurulunca yazılı olarak bildirir. Yönetim Kurulu bu bildirimin gizliliğine uyar.

c) Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları, üye kabul kurulundan geçirerek, başvuru tarihinden 30 gün içinde ret veya kabul eder. Üye kabul edilen aday, kendisine bu konuda yapılacak bildirimlerden, en geç 30 gün içinde yükümlülüklerini, Yönetim Kurulunca belirlenecek şekilde getirmeye mecburdur. Yükümlülüklerini süresi içinde getirmeyen üye adayının işlemi Yönetim Kurulunca iptal olunur.

d) Aradan 1 yıl geçmedikçe aynı kişinin üyelik için yeni bir isteği kabul edilemez. Yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getiren üyeye resimli bir kimlik kartı verilir.

e) Üyeliğe kabul edilmeyen adaya, ret nedeni bildirilmez.

Sporculuktan Asil Üyeliğe Geçiş : Derneğin lisanslı sporcuları, Dernekler Yasasına göre, derneğe üye olmak hakkını taşıyorlarsa ve ayrıca, spor yaşamlarını A.S.Y.K.D. kapatılıyorsa aşağıda (a) ve (b) bentlerinde yazılı koşulları gerçekleştirmeleri durumunda, asil üyeliğe geçebilirler.

 1. Spor yaşamlarının son üç yılı ile son 20 yarışması, A.D.Y.S.K. nde geçmek şartı ile on yıllık lisanslı su sporcusu olan elli yarışma da katılmış bulunan bir sporcu, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü veya ilgili Federasyondan alacağı onaylı belge ile durumunu kanıtladığında, asil üyeliğe geçebilir. Bundan başka

 2. Su sporları dallarından birinde, Türkiye rekoru kıran yada en az üç kez ulusal forma ile yarışan yahut A.D.Y.S.K. forması ile

(takım halinde veya bireysel olarak katılıp) Kategorilerinde 1.ligde müsabakaların sonucunda Türkiye birincisi, ikincisi, üçüncüsü unvanını alan sporcu bu başarısını (a bendindeki gibi) resmen kanıtlarsa A.D.Y.S.K. nde yalnızca beş yıllık lisanslı sporcu olup en az yirmi yarışa katılmış bulunması durumunda yine asıl üyeliğe geçebilir.

Ailevi Üye-Ailevi Üyelikten Asil Üyeliğe Geçiş-Ailevi Üyeliğin Sona Ermesi

Asil Üye Tüzük ve Genel Kurulunca kabul edilen yıllık aidatlarını ödeyerek, eş ve çocukların ve eşlerinin öncelikli evliliklerinden olan ve ailevi üye statüsü taşımayan çocuklarının kulüpten yararlandırılmasını talep edebilir.

Ailevi üye asıl üyenin nikâhlı eşi ve kendisi veya eşi ile kan bağı rabıtası olan veya yasal velayeti altındaki aynı soyadı taşıyan çocuklarıdır. Ailevi üyelere asil üye numarası ile giriş kartı verilir. Asıl üye Yönetime başvurarak eş ve çocuklarının o yıl içi tesislerden yararlanmasını en geç nisan ayı sonuna kadar yazılı olarak Derneğe bildirmek şartı ile isteyebilir. Bu şekilde yararlanmayacağı bildiren ailevi üyeler kulüp tesislerinden yararlanmaz. Asıl üye çocukları evlenmekle ailevi üye statüsünü kaybederler.

 1. Asil üyenin nikahlı eşi, 20 yaşından küçük bekâr çocukları ailevi üye sayılır.

 2. Asil üyenin 20 yaşına giren bekâr çocukları eğitimi devam ettiği sürece her yıl öğrenimi devam ettiğini belgelemek kaydıyla – 25 yaşını bitene kadar ailevi üye sayılır. 25 yaşını doldurduktan sonra 9 ay içinde müracaatları halinde o tarihte asil üye olabilmek için ön görülen giriş ödentisinin %20 sini ödeyerek Derneğe asil üye olabilirler.

 3. Ailevi üyelikten asil üyeliğe geçişte Dernekler kanunu Üye Olma kuralları Esas Tutulur.

 4. Asil üye çocuğunun ailevi üyelikten asil üye olabilmesi, asil üyenin üyelik giriş aidatının tamamını ödemesi şartına bağlıdır.

 5. AİLEVİ ÜYELİĞİN SONRA ERMESİ i Ailevi üye statüsünde ki eş boşandığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde müracaat ederse giriş aidatının % 20 sini ödeyerek derneğe üye olabilirler. 18 yaşından küçük çocukları 20 yaşına girdikten sonra eğitimlerine devam etmiyorsa 20 yaşını doldurduktan sonra 9 ay içinde müracaat etmezlerse Ailevi Üye Statüsü Sona Erer

Üye Yakını :

a)   Ailevi üye statüsüne girmeyen asli üyenin ve eşinin 3.derece dâhil akrabaları kanunen bakmakla yükümlü bulunduğu diğer aile fertleri, özürlü ve/veya üye çocuğunun bakıcısı üye yakını sayılır. Yönetim kurulunun tayin edeceği sezonluk ödentiyi ödemek, Dernekler kanunu ve tüzük hükümlerine uygun bulunmak koşulu ile üye refakatinde tesislerden yararlandırılırlar.

Çocuk bakıcıları için çocukların 7 yaşından küçük olması, özürlüler için doktor raporu alınması şartı aranır.

b)    Asil üyenin veya eşinin ailevi üyesi statüsünde olmayan 2.derece dâhil akrabalarına istek halinde 15 günlük giriş kartı çıkarabilir. Yönetim Kurulunun tayin edeceği ödentiyi ödemek, dernekler kanunu ve tüzük hükümlerine uygun bulunmak koşuluyla üye refakatinde tesislerden yararlandırılabilir. Bir sezonda bir üye bu hakkını her yakını için en çok bir kere kullanabilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Gönüllü üyeler; Dernek tüzük, amaç ve çıkarları ile dernek bünyesinde bulunan ve/veya yapılacak olan tüm çalışma, etkinlik, projeler ve görevlendirilmiş olan çalışmalara gönüllü olarak iştirak etmek, sorumluluk almak ve projelerde isteği üzerine kendisine verilmiş olan görevleri hiçbir beklenti içinde olmadan yapan gerçek veya tüzel kişilerdir.

Gönüllü üyeler, arzu ettikleri takdirde, birim başkanlarının önerisi Yönetim Kurulunun kararı ile en az 1 yıl gönüllü üyelikte bulunmuş olmak koşulu ile Asil Üye olabilir. Ancak en az iki Asil üyenin önermesi ve Yönetim Kurulu kararı gereklidir.

Madde 4-

Üyelikten Çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Madde 5-

Üyelikten Çıkarılma

Dernekler Kanununa göre Derneğe üye olma hakkını kaybedenlerle, Tüzük, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararına uymadıkları için, haklarında çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Çıkarma kararı, verildiği tarihten itibaren geçerlidir.

Yönetim Kurulunca haklarında çıkarılma kararı verilen üyenin, ilk yapılacak Genel Kurula itiraz hakkı vardır. Ancak diğer üyelik haklarının hiçbirini bu arada kullanamaz.

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6-2 kez yazılı uyarı almak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 6-

Üyelerin Hakları ve Ödevleri

a)    Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

b)    Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu yürürlükte Dernekler Kanunu hükümlerine göre kullanır.

c)    Üye yakınları ve üyenin konukları, üyenin sorumluluğu altında, kendilerine tanınan hak ve olanakları kullanabilirler.

d)    Derneğe üye ancak, beraberinde ve Yönetim Kurulunca düzenlenecek yöntem ve şekle göre konuk getirebilir. Teknesi ile gelen konuk, Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı yönteme göre ve ödenti karşılığı, geçici olarak dernek tesislerinden faydalanabilir.

e)    Üye; derneğin katılmadığı yarışmalara derneği temsilen katılamaz

Madde 7 –

Dernek Organları

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Genel kurul,

2- Yönetim kurulu,

3- Denetim kurulu,

4- Disiplin Kurulu,

Genel Kurul veya Yönetim Kurulunca gerekli görülen birimler kurulur. Bu birimlerin çalışma esasları bir iç yönetmelik ile belirlenir. 

Madde 8-

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Seçim amaçlı olağan genel kurul, 3 yılda bir, Aralık ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü*

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü*

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asil üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 9-

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Madde 10-

Oy Kullanma ve Seçimler:

A) OY KULLANMA

Genel Kurul toplantısına katılmaya hakkı bulunan her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye bu hakkını, yürürlükteki Dernekler Kanunu hükümlerine göre kullanır.

Oylamanın gizli olacağı konusunda, Yasadan, Tüzükten ya da Genel Kurul kararlarından doğan bir zorunluluk yoksa kararlar açık oyla alınır.

B) SEÇİMLER                                                                                           

Dernek Organlarının seçimi aşağıdaki şekilde yapılır. Derneğin yönetimi ve Derneğe hizmet bir program üzerinde anlaşmış düşünce ve işte uyum içinde olacağına inanmış bir grup çalışmasını gerektirir. Bu sebeple:

a)    Seçimlere katılacak olan her grup oy pusulalarını bastırarak seçim günü Genel Kurulda seçilen Divan Heyetine tutanakla (imza karşılığı) teslim eder.        

b)    Basılı oy pusulası tek bir kâğıt olup üzerinde hangi üyenin hangi göreve aday olduğu (asil ve yedek ayırımı da yapılarak) açıkça belirtilir.

c)    Dernek Yönetimi, seçimlerde karma liste yapmak isteyebilecek üyeleri de göz önüne alarak, yeteri kadar boş kâğıda, kapalı oy verme yerinde hazır bulundurulur.

d)    Gerek basılı oy pusulaları, gerek boş oy pusulaları ve gerekse oy zarfları Dernek mührünü taşımaları şarttır.

e)    Bir oyun geçerli olması için, Dernek mührü taşıması , ( basılı oy pusulası ise) üzerinde hiçbir silinti ya da ekleme yahut işaret bulunmaması gerekir. Tercihi oy ya da karma liste ancak boş mühürlü kâğıt üzerinde yapılabilir. Bunda da, hangi üyenin hangi göreve seçildiğinin, asil ve yedek de belirtilerek, ayrı, ayrı ve eksiksiz yazılmış olması gerekir.

f)     Oy kullanacak üye, adı okununca gelerek Genel Kurul Başkanlık Divanından aldığında mühürlü zarf ile kapalı oy kullanma yerine girer, mühürlü oy pusulasını zarfa koyar, kapatır ve Başkanlık Divanı üzerindeki oy sandığına atar. Oy kullandığına dair isim listesini de imza etmekle, üyenin oy verme işlem tamamlanmış olur. 

g)    Başbakanlık Divanı, seçimlerin Dürüstlük ve düzen içinde geçmesi ve çabuk sonuçlanması için gerekli tüm önlemleri alır. Gözetim ve denetim de bir aksaklık olmamak kaydıyla, yeteri kadar kapalı oy yeri ve oy sandığı kullanılabilir.

h)   Oy verme işleminin dürüstlük ve düzen içinde geçmesini ya da çabuk sonuçlanmasını aksatacak her davranış, Genel Kurul Başbakanlık Divanının şikâyeti üzerine, disiplin kovuşturması gerektirir. 

i)     Oy verme işlemini tamamladıktan sonra, Genel Kurul Başkanlık Divanı oy sandıklarını açar ve mühürlü zarfları sayar. Varsa, mühürsüz zarfları açmadan iptal eder. Mühürlü zarf sayısı oy kullandıktan sonra atılan imza sayısından fazla ise, gelişi güzel zarf seçilerek yok edilir ve böylece eşitlik sağlanır.

j)     Açılan bir zarftan, birden çok fakat aynı guruba verilmiş geçerli oy pusulası çıkarsa yalnız biri geçerli sayılır. Bir zarftan (farklı guruplara ait ya da biri geçersiz nitelikte birden çok oy pusulası çıkarsa) tümü geçersiz sayılır. Geçersiz oy pusulaları ve zarfı iptal edilmeyip üzerlerine, Başkanlık Divanınca “Geçersiz ” kaydı düşülüp imzalanarak saklanır.

k)   Oy ayrımı ve oy sayımı işlemi tamamlandıktan sonra, sonucu ile birlikte, tüm işlemler zapta geçirilir ve geçerli ya da geçersiz tüm oy pusulaları ile birlikte Dernek Yönetimine teslim edilir.

Madde 11-

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, bina ve tesis inşa ettirilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Mevzuat dâhilin de ve yasal izinlerin alınması ve bildirimlerinin yapılması kaydı ile derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10-Derneğin vakıf kurması,

11-Derneğin fesih edilmesi,

12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

14-İktisadi, sosyal, sportif işletmeler kurulması

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında vaki olacak itirazlarda son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Madde 12-

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

-Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm yönetim kurulu üyelerinin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile en az (dört) kişi toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Bir dönem en fazla 3 yıldır.

Yönetim kurulu başkanlığı en fazla 3 dönem yapılabilir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak ve satmak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz (deniz, kara, hava) malları almak ve satmak, bina veya tesis inşa ettirmek,

5-kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek, leasing veya ayni haklar tesis ettirmek,

6-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

7-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

8-Her faaliyet yılı sonunda derneğin, iktisadi ve diğer işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

9- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

10-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma, disiplin kurulunca verilen tavsiye niteliğinde ki disiplin cezaları hususlarında karar vermek.

11-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit ve konuda kararı almak ve uygulamak,

12-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

KURUL ÜYELERİ:

a) BAŞKAN: Genel Kurul tarafından ve Dernek üyeleri arasından üç yıl için seçilir. Derneğin yetkili temsilcisi ve ita amiridir. Gider Belgelerini, Genel Sekreter veya Sayman üye ile birlikte imza eder. Yapacağı bütün işlemler hakkında önceden Yönetim Kurulundan karar ve yetki almalıdır. Acele ve olağanüstü durumlarda verdiği karar ve yaptığı uygulamaları, ilk toplantıda Yönetim Kurulunun onayına sunmak kaydıyla o yıl ki Asil üye aidatının 10 katı kadar harcama yetkisi vardır. Bu miktar Genel Kurul kararı ile arttırılabilir. Başkanlığın boşalması durumunda, Genel Kurulun bir ay içinde olağan üstü toplantıya çağırılması ve yeniden Başkan seçimi yapılması zorundur. Başkan en fazla üç dönem Başkanlığa seçilebilir.

b)BAŞKAN YARDIMCISI: Başkana dernek işlerinde yardımcı olur, başkanın yokluğunda yönetim kuruluna başkanlık eder.

 1. GENEL SEKRETER: Genel Kurul tarafından ve Dernek üyeleri arasından üç yıl için seçilir. Derneğin ve Yönetim Kurulunun yazı işlerini yönetir. İdari kararlar hususunda ilgililerle temaslarda bulunur. Yıllık çalışma raporları ile bilânçoları hazırlatır. Genel Sekreterin geçici yokluğunda Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından birini bu görevi vekâleten yapmaya memur eder. Genel Sekreterliğin boşalmasından Yönetim Kurulu kendi üyeleri veya yedekleri arasından bu göreve uygun gördüğünü (yedeklerin oy sırasına bakılmaksızın) gizli oyla seçer.

d) SAYMAN: Yönetim Kurulu içinden üç yıl için seçilir. Derneğin para ve hesap işlerini, Yasa ve Tüzük hükümlerine uygun şekilde düzenler ve yürütür. Gelir gider belgeleri ile defterlerin, şekline uygun tutulup korunmasından sorumludur. Üye ödentilerini, bağışları diğer tüm gelirleri ve giderleri toplayıp harcama işlerini, kendi sorumluluğu altında yürütür.

Dernek kasasında, Dernekler Yasasının izin verdiğinden fazla para bulunduramaz. Fazla parayı, Dernek adına bankalarda açılmış ve açılacak cari hesaplara yatırmakta yükümlüdür. Gider belgeleri özetinin, karar defterine geçirilmesini sağlar. 

Madde 13-

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Görev süresi en fazla 3 yıldır. Görevi sona eren Denetim Kurulu üyelerine yeni yapılan Genel Kurulda tekrar görev verilebilir. Asil üyelerde boşalma olduğunda yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde ve yönetmeliğinde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula ve mali genel kurul’a sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Madde 14-

Disiplin Kurulu

Disiplin kurulunun, yönetim kurulunun onayına iktiran etmek şartıyla tavsiye edeceği cezalar şunlardır;

a)    Uyarı

b)    Kınama

c)   Kulüp tesislerinden geçici olarak yararlanamama    (3 günden -45 gün'e kadar)

Ceza gerektiren bir fiil hakkında, altı ay içerisinde şikâyette bulunulmazsa disiplin suçu zaman aşımına uğrar, bu zamanaşımı doğrudan gözetilir.

Disiplin Kurulun yazı işleri, Dernek Yönetim Kurulunca yürütülür ve evrak Yönetim Kurulunca saklanır. Derneğin her nevi üyesi ve üye yakınları hakkında ceza tavsiye etmeye yetkilidir.

Kulüp tesislerinden geçici olarak yararlanamama:(3 günden -45 gün'e kadar)cezasının, Haziran Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının tamamını ya da bir kısmını kapsaması gerekir.

Uyarı-kınama cezaları infazının bitimini takip eden 5 yıl içinde ceza alan üye veya üye yakını başka bir disiplin suçu işlemez ise ilk aldığı disiplin cezası sicilinden silinir.

MADDE 15-

DİSİPLİN CEZASINI GEREKTİREN SÖZ TUTUM VE DAVRANIŞLAR İLE DİSİPLİN KURULUNUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ:

A- DİSİPLİN CEZASINI GEREKTİREN TUTUM VE DAVRANIŞLAR

a)   Yurt içinde rakip sayılabilecek bir başka spor kulübünde, yeniden spor yaşamına dönmek.

b)    Derneğin onur ve saygınlığına zarar verici hareketlerde bulunmak,

c)   Üyelik onur ve saygınlığı ile bağdaşmayacak hareketlere de bulunmak.

d)   Toplum yaşamının gerektirdiği görgü kurallarının dışına çıkmak.

e)    Dernek Başkanı ile organlar, kurullar ve komiteler üyelerini küçük düşürücü, kötü zan altında bırakacak söyleyiş ve davranışlarda bulunmak.

f)   Dernek Tüzüğüne, yönetmeliklere ve Yönetim Kurulunca alınmış kararlara uymamak gibi spor ve toplum ahlakı ve değer yargıları bağdaşmayan ya da suç teşkil eden söz ve davranışlar bulunmak

g)   Disiplin Kurulu, toplanan delillere göre, suçun ağırlığını ve yukarıda yazılı üç ceza türünden birini vermeyi tavsiye edebilir.

h)     Üye yakınlarının da, disiplin cezasını gerektiren söz, tutum ve davranışları sebebiyle, üye gibi yargılanıp cezalandırılması disiplin kurulunca tavsiye edilir. Ancak üye yakınlarından biri hakkında verilecek Kulüp tesislerinden geçici olarak yararlanamama (3 günden -45 gün'e kadar) cezasının, üye ile diğer yakınlarını, ne şekilde ve ne derecede etkileyeceğine suçun özelliğini göz önüne alarak, Disiplin Kurulu ayrıca tavsiye eder.              

B - DİSİPLİN KURULUNUN ÇALIŞMA YÖNTEM 

a)     Disiplin Kuruluna başvuranlar, Yönetim Kurulu aracılığı ile yapılır. Bir disiplin suçu ile karşılaşan ya da bunu öğrenenler yakınma ya da suç duyurusu yolu ile yazılı olarak, Yönetim Kuruluna başvururlar. Bu dilekçeye tanık isimleri ile diğer delillerinde eklenmesi gerekir.

c)    Şikayet edilen ,, üye yakını da olsa , tüm yazışmalar üye ile yapılır. Üye, yakınına ait disiplin kovuşturmasında, yakını ile birlikte hareket etmelidir. Yazışmalar imza karşılığı elden ya da iadeli taahhütlü mektupla yapılır.

d)    Yönetim Kurulu şikâyet dilekçesi ile ekindeki delillerin birer örneğini, şikâyet edilen üyeye gönderir. Şikâyet edilen üye yakını ise, savunmayı birlikte hazırlamaları da bildirir. Deliller ve tanık listesin de eklenerek, savunmanın beş gün içinde yazılı verilmesi istenir.

e)    Savunmaya ilişkin cevap geldikten ya da süre geçtikten sonra dosya, derhal Disiplin Kuruluna gönderilir. Disiplin Kurulu bir duruşma günü saptar ve tarafları davet eder. Tüm delil ve tanıklarını da birlikte getirmelerini ister. Bu davet yapılmadan karar verilmez.

f)     Duruşma günü taraflar gelmez ve haklı bir özür de bildirmezse, işin özelliğine ve dosya içeriğine göre gerekli karar verilir. Gerek özür sebebi ile gerekse delil toplanması için taraflarca yapılacak erteleme ve önel isteklerini, Disiplin Kurulu serbestçe takdir eder.

g)    Duruşmada, önce sav ve savunmaya ilişkin dilekçeler, sonra da yazılı deliller okunur. Tanıklar da dinlendikten sonra, hazırsalar, taraflardan son diyecekleri sorulur. Üyeler yakınlarına ait yargılamalara birlikte katılabilirler.

h)   Yargılama sona erince, Disiplin Kurulu gizli görüşmeye çekilir. Kararını Yönetim Kuruluna bildirir. Yönetim Kurulu tavsiye edilen cezayı aynen veya değiştirerek onaylarsa ilgiliye tebliğ eder.

i)     Dernek üyeliğinden sürekli çıkarma kararını Yönetim Kurulunun tavsiyesi üzerine Genel Kurul verebilir. Genel Kurul sürekli çıkarma kararını kabul etmezse Kulüp tesislerinden geçici olarak yararlanamama (3 günden -45 gün'e kadar) cezası verebilir.

j)     Verilen kararın bir örneği karar kartonunda saklanır, Özeti ise, özel defterine yazılarak imzalanır.Verilen kararlar, üyenin siciline de ayrıca işlenir.

Madde 16-

SPORCULARA İLGİLİ DİSİPLİN İŞLEMLERİ:

Sporcu üyelere verilecek cezalar:

a)Uyarma : Sözlü olarak, baş antrenör veya yardımcısı tarafından,

b)Kınama : Yazılı olarak, baş antrenör veya yardımcısı tarafından,

c)Bir yıla kadar yarışmalardan ve antrenmanlardan men: Baş antrenör ve yardımcı ve spordan sorumlu yönetim kurulu üyesi tarafından ayrı, ayrı verilir.

d)Kulüp tesislerinden geçici olarak yararlanamama: Spordan sorumlu yönetim kurulu üyesi ve baş antrenör raporuna göre Yönetim Kurulu tarafından verilir.

Sporcu üyelikten ve Dernekten sürekli ihraç: Spordan sorumlu yönetim kurulu üyesi raporu ve Yönetim Kurulunun tavsiyesi üzerine Genel Kurul tarafından ceza olarak verilir. 

   Ayrıca Yönetim Kurulu da, a,b,c maddelerinde belirtilen cezaları doğrudan verebilir. Cezalardan a, b ve c maddelerine itiraz yönetim kuruluna; d maddesine itiraz ise dernek genel kuruluna yapılır.

Madde 17-

Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 150 TL, aylık olarak ta 10 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Diğer tüm gelirler.

Madde 18-

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *

Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari, iktisadi ve diğer işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Madde 19-

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*

Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde 20-

Beyanname Verilmesi*

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Madde 21-

Bildirim Yükümlülüğü *

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 22-

Temsilcilik Açma*

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

Madde 23-

Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 24-

Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Bir yıl içerisinde yapılabilecek askeri borçlanma, o yıl için Yönetim Kurulunun Belirlediği üyelik aidatının 1000 (Bin) katını aşamaz.

Madde 25-

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asıl üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 26-

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün

İşlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 27-

Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Bu tüzük 27 (Yirmiyedi) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.